1. Incorporació de dades personals en la base de dades de STATUS EMA PARTNERS

De conformitat amb l’establert en el Reglament EU 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a totes les persones que s’inscriguin o presentin la seva candidatura (d’ara endavant, “els Candidats”) a les ofertes d’ocupació de STATUS EMA PARTNERS, que totes les dades personals facilitats pel Candidat seran tractats amb la màxima confidencialitat i incorporats a la base de dades de STATUS EMA PARTNERS, amb seu en carrer Aribau, 171, 2º 1ª, 08036 de Barcelona, i amb les finalitats pròpies d’un departament de recursos humans, és a dir, de la gestió de la seva candidatura en els diferents processos de selecció.

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, l’enviament de les seves dades i el seu curriculum vítae, és una acció positiva i inequívoca que ens autoritza al fet que la seva informació pugui ser facilitada a terceres empreses clients de STATUS EMA PARTNERS en el cas que entenguem s’ajusten al perfil professional buscat. Les dades seran conservades i tractades amb la màxima confidencialitat fins que Vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, pel temps que vingui establert per imperatius legals vigents a STATUS EMA PARTNERS SPAIN, i per si en el futur entenem que s’ajusta a alguna oferta laboral nostra o de terceres empreses clients. A més, en el cas en què Vostè contacti amb STATUS EMA PARTNERS com a candidat, ens autoritza expressament a demanar referències seves a qualsevol empresa, entitat o institució de qualsevol tipus on hagi treballat o prestat els seus serveis professionals amb anterioritat.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició del Candidat. De no facilitar-se totes les dades, STATUS EMA PARTNERS no garanteix que la informació i els serveis sol·licitats puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats del Candidat.

El Candidat garanteix que la informació facilitada a STATUS EMA PARTNERS és correcta i completa, i haurà de mantenir-la actualitzada a tot moment, eximint a STATUS EMA PARTNERS de les conseqüències i danys que la inexactitud de la mateixa pugui originar a uns altres i/o a tercers.

2. Consentiment per al tractament

El Candidat consent expressament el tractament de les seves dades personals segons les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa.

3. Exercici dels drets dels Candidats

El Candidat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament, mitjançant escrit indicant com a assumpte o referencia “PROTECCIÓ DE DADES” a l’adreça del nostre domicili social situat al carrer Aribau, 171, 2º 1ª, 08036 de Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça info@status.es. El candidat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui i indicar el dret que vol exercitar.

En qualsevol cas, vostè és l’únic responsable de la veracitat de les dades subministrades, tenint el deure rectificar i/o actualitzar-los. També informar-li que podrà retirar el consentiment per al tractament a qualsevol moment.

Encara que té dret a reclamar directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les pràctiques de privadesa i protecció de dades de STATUS EMA PARTNERS, li preguem que abans de presentar aquesta reclamació, es posi en contacte amb nosaltres.

4. Prohibició per a menors

Atès que els serveis oferts per STATUS EMA PARTNERS SPAIN estan dirigits a persones majors de 18 anys, els possibles Candidats que no compleixin aquesta premissa, hauran d’abandonar el lloc web immediatament.

5. Obligacions del Candidat

El Candidat es compromet al fet que les dades que subministri siguin veraces i exactes, a mantenir-los actualitzats i es fa responsable de comunicar a STATUS EMA PARTNERS qualsevol modificació dels mateixos, en el termini més breu possible.

Si el Candidat ens facilita dades personals de tercers, deurà amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment estant d’acord amb els termes exposats. El Candidat s’obliga a mantenir indemne a STATUS EMA PARTNERS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part del Candidat del deure descrit en aquest paràgraf.

El Candidat també s’obliga a mantenir indemne a STATUS EMA PARTNERS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part del Candidat de la present Política de Privacitat.

 6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de STATUS EMA PARTNERS o de les empreses del grup, sense que puguin entendre’s cedits al Candidat cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús d’aquest servei d’ocupació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de STATUS EMA PARTNERS o de les empreses del grup, sense que pugui entendre’s que l’accés a aquest servei d’ocupació atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius

7. Seguretat

STATUS EMA PARTNERS compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

8. Modificació de la present Política de Privacitat

STATUS EMA PARTNERS SPAIN es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com pràctiques de la indústria.

En qualsevol cas, comunicarem als Candidats mitjançant correu electrònic aquests canvis.